Intern reglement

Artikel 1

Alle aktiviteiten die in overeenstemming zijn met het doel van de vereniging en georganiseerd worden door en exclusief voor de aktieve of toetredende clubleden worden bestempeld als clubaktiviteiten.

Artikel 2

Het clubmateriaal staat ter beschikking van:

 • alle clubaktiviteiten;
 • andere aktiviteiten dan de clubaktiviteiten mits toestemming van alle bestuursleden.


 • Artikel 3

  Indien clubmateriaal gebruikt wordt dient de persoon die verantwoordelijk gesteld wordt voor het beheer ervan voorafgaandelijk op de hoogte te worden gebracht. Indien verschillende clubaktiviteiten op hetzelfde moment plaats vinden waarvoor clubmateriaal aangevraagd is heeft deze aktiviteit voorrang waarvoor het materiaal het eerst werd aangevraagd.

  Artikel 4

  Iedereen die een wagen bestuurt tijdens en in functie van een groepsactiviteit wordt geacht zich aan het verkeersreglement te houden.
  Bijzitters in de wagen hebben de verantwoordelijkheid om de chauffeur erop te wijzen wanneer de verkeersregels niet gerespecteerd worden.
  Loopt de chauffeur alsnog een boete op door een verkeersovertreding, dan zal in de afrekening van de groepsactiviteit voorgesteld worden om het bedrag van de boete te delen door alle deelnemers van de groepsactiviteit van de dag waarop de overtreding is begaan . Het betalen van dit bedrag is evenwel niet verplicht. Iedereen behoudt het recht om voor zichzelf te bepalen of hij/zij het deel van die boete wenst te betalen.

  Artikel 5

  In geval van materiële schade die niet of niet volledig gedekt wordt door een verzekering gelden volgende regels en richtlijnen. We spreken hier eveneens over richtlijnen omdat de club op geen enkele manier iemand kan dwingen om schadevergoedingen te betalen. Het opstellen van deze richtlijnen heeft echter in eerste instantie tot doel om iedereen bewust te maken van zijn geachte verantwoordelijkheden zodat iedereen hier zorgvuldig kan mee omspringen waardoor dit zo weinig mogelijk zal leiden tot discussies in geval van schade.

 • Bij schade aan clubmateriaal met de eigenschap dat dit tegelijkertijd door een grotere groep van mensen kan gebruikt worden zal dit door de club worden vergoed voor zover dit materiaal beheerd werd als een goede huisvader en indien het gebruik ervan kaderde binnen een clubactiviteit. In alle andere gevallen dient de gebruiker of ontlener van het materiaal de toegebrachte schade te vergoeden.
 • Schade aan eigen materiaal of materiaal van derden dient te worden vergoed door de veroorzaker van de schade. Kan de veroorzaker van de schade niet worden aangeduid of kadert de handeling waarbij de schade ontstaan werd binnen een activiteit die duidelijk gesteld werd in het ruimer voordeel van de club, dan blijft iedereen verantwoordelijk voor zijn eigen schade. Diende het voorwerp waar schade aan toegebracht werd echter eveneens voor dat ruimere voordeel van de club dan blijft de veroorzaker van de schade toch verantwoordelijk voor de schade maar dan kan deze wel in naam van de club en in samenwerking met het clubbestuur een eenmalige activiteit organiseren om geld in te zamelen om deze schade te helpen vergoeden. In geval van twijfel of een handeling diende in het ruimere voordeel van de club dan zal het bestuur hierover een oordeel vellen. Is de opbrengst van de activiteit groter dan de geleden schade, dan komt de overschot ten goede van de club. Alle clubleden worden gevraagd zo veel mogelijk solidair te zijn bij de uitvoering van de activiteit.


 • Artikel 6

  Alle leden zijn geacht bewust om te gaan met de risico?s die gepaard kunnen gaan bij het beoefenen van de kano- en kayaksport. Hiertoe dienen de initiatiefnemers van een aktiviteit zich bij elke afvaart voorafgaandelijk goed te informeren over de moeilijkheidsgraad, mogelijks specifieke gevaren en de waterstand van de rivier. Zij zien er eveneens op toe dat de nodige afspraken gemaakt worden betreffende vaarinstructies, nooduitrusting, ... Alle deelnemers dienen zich hierover bij de initiatiefnemers te informeren. Elke deelnemer beslist vervolgens voor zichzelf of hij kan of wil deelnemen aan deze aktiviteit. Elk lid blijft evenwel verantwoordelijk voor zijn eigen daden en kan andere leden dus niet aansprakelijk stellen voor gebeurlijke ongevallen of schade.

  Artikel 7

  Voor verre verplaatsingen trachten we bij de organisatie van kajak activiteiten zo weinig mogelijk wagens in te zetten. Die wagens dienen vrijwillig te worden ingezet door de deelnemers van die kajak activiteit. Aan zij die hun wagen hiervoor ten dienste stellen zal naast de directe brandstofkost tevens een bijkomende forfait betaald worden van 0,05 Euro/km ter vergoeding van overige directe gebruikskosten. Al deze kosten worden zo eerlijk mogelijk evenredig gespreid over alle deelnemers van die kajak activiteit.

  Artikel 8

  De club voorziet in volgende vergoedingen of financiële ondersteuning bij het organiseren van kajak activiteiten:
  - de financiële kost die gepaard gaat bij het gebruik van clubmateriaal wordt volledig vergoed. Hieronder een aantal concrete voorbeelden:
       - Op een camping zal de staankost voor de clubtent(en) betaald worden door de club.
       - De extra brandstofkost voor het trekken van de clubremorque wordt door de club vergoed aan een forfait van 0,05 Euro/km.
       - tol of andere kosten eigen aan het transport van de clubremorque worden door de club vergoed aan reële kost.
  - Mocht het voorkomen dat voor een kajak activiteit niet voldoende wagens ter beschikking zijn, dan zal de club een wagen of minibus huren. Voor het gebruik van deze wagen of minibus zullen dezelfde vergoedingen door de deelnemers betaald worden als ware dit voertuig eigendom van één van de leden. Het saldo van de totale huurkost wordt vergoed door de club. Om deze regel in werking te kunnen laten treden moeten minimum 2 mensen van het bestuur hun goedkeuring geven om te verzekeren dat de voorwaarden waarin dit gebeurt overeenstemmen met de geest waarvoor deze regel bestemd is.