Statuten

Artikel 1

De vereniging NIRJHARA is een feitelijke vereniging opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 2

Het doel van de vereniging is het recreatief beoefenen en promoten van de kano- en kayaksport. De vereniging legt zich voornamelijk toe op het wildwatervaren en rodeo.

Artikel 3

Er zijn 3 soorten leden :

De aktieve leden.

De toetredende leden.

Zij kunnen ervoor kiezen om al dan niet opgegeven te worden bij het verbond als zijnde lid. Indien zij ervoor kiezen om niet als lid te worden opgegeven bij het verbond dienen zij wel te beantwoorden aan één van volgende voorwaarden :
Het lid wil kennis maken met de sport en bij wijze van proef deelnemen aan enkele clubaktiviteiten en hierbij eveneens gebruik maken van het clubmateriaal. Deze voorwaarde kan slechts tijdelijk gelden.
Het lid is reeds aangesloten bij een andere club die eveneens reeds is aangesloten bij hetzelfde verbond.
Het lid is nog geen lid van het verbond maar kan wel aantonen dat hij/zij reeds verzekerd is voor kano- en kayak aktiviteiten. Indien deze voorwaarde geldig is kan hij/zij evenwel niet genieten van de specifieke rechten toegekend door het verbond.

De gastleden


Artikel 4

Alle leden, uitgezonderd de toetredende leden die ervoor kiezen om niet opgegeven te worden bij het verbond, dienen door de vereniging te worden verzekerd voor zowel de club- als voor de individuele vaaraktiviteiten.

Artikel 5

Naast de statuten geldt eveneens het interne reglement.

Artikel 6

Het beleid van de vereniging wordt uitgestippeld op de algemene vergadering.

Artikel 7

Enkel aktieve leden kunnen deelnemen aan de algemene vergadering. Zij dienen hiervan minimum 14 dagen op voorhand verwittigd te worden. Elk lid heeft een evenwaardige stem op de algemene vergadering. Een afwezig lid kan zijn volmacht geven aan een ander lid.

Artikel 8

Het dagelijkse beheer wordt behartigd door het bestuur. De leden van het bestuur dienen te handelen in overeenstemming met het beleid dat op de algemene vergadering werd uitgestippeld.

Artikel 9

Enkel de aktieve leden kunnen zich kandidaat stellen als bestuurslid. De bestuursleden worden verkozen op de algemene vergadering en zijn jaarlijks herverkiesbaar.

Artikel 10

Volgende beslissingen kunnen enkel door de algemene vergadering worden genomen:

 • Het aantal bestuursleden, zij moeten evenwel met minimum met 3 zijn
 • De keuze van de bestuursleden
 • Prijs van de lidgelden
 • Het opleggen van voorwaarden om toe te treden als aktief lid
 • Uitsluiting van leden
 • Aanpassing van statuten of intern reglement
 • De ontbinding van de vereniging
 • De wijze van verdeling van het vermogen bij ontbinding
 • De verdere inperking van de bevoegdheden van de bestuursleden


 • Artikel 11

  De algemene vergadering kan worden samengeroepen op vraag van de bestuursleden of op vraag van minimum 50 % van de aktieve leden.

  Artikel 12

  Een algemene vergadering dient minimum 1 maal per jaar plaats te vinden.

  Artikel 13

  Een besluit kan pas worden goedgekeurd op de algemene vergadering indien voldaan wordt aan de volgende voorwaarden :

 • Een meerderheid bereikt wordt onder de aanwezige of vertegenwoordigde aktieve leden die samen minstens 50 % van het totale aktieve ledenaantal uitmaken.
 • Een 2/3 meerderheid bereikt wordt onder de aanwezige of vertegenwoordigde aktieve leden die samen minder dan 50 % van het totale aktieve ledenaantal uitmaken.


 • Artikel 14

  Indien het interne reglement of de statuten werden uitgebreid of gewijzigd dient ieder lid hiervan schriftelijk of electronisch te worden op de hoogte gebracht.